Valberedning

2024 års valberedning

Petter Fallman

Ordförande

Magnus Lysholm

martin@chgk.se
031-91 84 31

Thomas Johansson

Birgitta Taengh

Valberedningen har en av klubbens viktigaste uppgifter. Den svarar för personell och funktionell utveckling av klubben genom att vaksamt rekrytera nya styrelseledamöter. Styrelsen skall verka för att valberedningen nästa period utökas till fyra ledamöter

Valberedningens arbetsuppgifter:

 • Göra upp en arbetsplan inför verksamhetsåret,
 • Följa upp verksamheten i styrelse och kommittéer,
 • Svara för att medlemmarnas syn på styrelsearbetet tas upp till behandling,
 • Diskutera med styrelsen om ändringar i styrelsens sammansättning,
 • Beakta att kön, ålder och erfarenhet blir representerade i styrelsen
 • Beakta att anknytningen till Chalmers Tekniska Högskola består
 • Informera sig om och diskutera med medlemmarna om olika kandidater för styrelseuppgifter och därvid beakta att önskvärda personer har kunskap, tid och intresse för uppdraget,
 • Redogöra för styrelse och medlemmar vilka förändringar /nomineringar som kommer att föreslås,
 • Vid behov föreslå styrelsen att föreslagen kandidat erhåller utbildning för uppgiften,
 • Före höstmötet på stadgad tid lämna skriftligt förslag på nomineringar som skall föreläggas medlemmarna på höstmötet,
 • Vid höstmötet föredra valberedningens förslag samt att
 • Efter höstmötet analysera eget nomineringsarbete.

Ni når klubbens valberedning via valberedning@chgk.se