Kallelse Årsmöte 22 mars 2023

Varmt välkomna till Årsmöte

Kallelse, Chalmers Golfklubbs Årsmöte 2023

Härmed inbjuds du som medlem i Chalmers Golfklubb att delta på klubbens årsmöte. Styrelsen finns på plats från klockan 18.30 och svarar på frågor

Tid: Onsdag 22 mars 2023 kl. 19.00 Plats: Klubbhuset, Chalmers Golfklubb

Möteshandlingar samt årsbokslut finns tillgängliga HÄR

Preliminär föredragningslista

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har behörigen utlysts
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall justera protokollet
6. Styrelsens redovisning för det sistförflutna verksamhetsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sistförflutna verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
10. Val av två revisorer, varav minst den ene icke lekman, för räkenskapsåret 2023
11. Övriga frågor
• Information från styrelsen
12. Mötets avslutande

Kommentarer